Ubezpieczenia

 

Przygotujemy dla Państwa atrakcyjną, ofertę indywidualną lub flotową w zakresie niżej wymienionych ryzyk w zakresie ochrony ubezpieczeniowej w komunikacji:

 • OC
 • AC
 • MINICASCO
 • NNW
 • NNW MAX
 • AUTOPOMOC
 • AUTOOCHRONA
 • SZYBY

 

Ochrona ubezpieczeniowa w branży TSL

Niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczne działanie firm spedycyjnych i transportowych stanowią ubezpieczenia transportowe.
Kontakt z naszym agentem pozwoli wybrać odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym.
OC Spedytora.
Ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo).

 

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie Majątkowe oferowane jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również osobom prywatnym. Zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia np.

 • dom
 • mieszkanie
 • biuro
 • magazyny
 • ruchomości domowe
 • elektronika
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • maszyny itp.

Wśród oferowanych przez nas ubezpieczeń majątkowych znajdują się:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk (allrisk)
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
i wiele innych

Doradzimy i pomożemy wybrać najlepsza ochronę ubezpieczeniową dla Państwa majątku.

 

OC - Odpowiedzialność Cywilna
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu

Proponujemy:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej-zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej- zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw. czyste straty finansowe, jak i szkody rzeczowe i osobowe Ubezpieczeniem tym można na przykład objąć odpowiedzialność cywilną tłumaczy, brokerów walutowych, doradców, konsultantów, informatyków, firmy doradcze, firmy z branży IT, instytucje finansowe etc.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - różne ustawy nakładają na pewne grupy zawodowe, jak i na określoną wykonywaną działalność obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów. Ubezpieczenie to na przykład dotyczy zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów, księgowe itd.

 

Ubezpieczenia turystyczne
Ubezpieczenie turystyczne to szeroki zakres ochrony podczas podróży zagranicznej, krajowej oraz pozostawionego mienia zapewnia:

 • pokrycie kosztów leczenia nagłego zachorowania lub wypadków podróży
 • świadczenia w przypadku następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • zwrot kosztów utraconego lub zagubionego bagażu podróżnego,
 • ochronę assistance
 • zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • pokrycie kosztów następstw choroby przewlekłej
 • koszty transportu ubezpieczonego,
 • udział w turniejach, konkursach
 • wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej za granicą,
 • amatorskie lub wyczynowe uprawiane sportów wysokiego ryzyka oraz ekstremalne
 • i wiele innych

Nasz agent szybko i sprawnie pomoże Państwu dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia do planowanego wyjazdu.

 

Na życie
Ubezpieczenia na życie i zdrowie to ważny element każdego planu finansowego. Polisa ubezpieczeniowa może zapewnić ochronę Twojej rodzinie lub firmie na wypadek śmierci lub ciężkiej choroby. Produkty ubezpieczeniowe życie zostały tak skonstruowane, by dopasować je do Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości.